לוגו-מתאימים לך הקלות בפסיכומטרי

מדיניות פרטיות

קניין רוחני, אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

 1. אתר האינטרנט של מתאימים לך וכן כל פרסומיו, לרבות כל טקסט, עיצוב גרפי, שרטוט, תמונה, איור, צילום, קטעי וידאו ו/או סרטונים וכיוצ"ב וכל חומר אחר המופיע באתר האינטרנט הם קניינו הרוחני הבלעדי של מתאימים לך ו/או של צד ג' שמתאימים לך זכאי להשתמש בקניינו הרוחני, והם מוגנים ע"י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות  בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ולמזמין ו/או לכל צד ג' שהוא אין רשות לעשות בהם שימוש כלשהו, מסחרי ו/או פרטי, ללא הסכמת מתאימים לך מראש ובכתב.
 2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, לשנות או למכור כל חלק מהמפורסם ע"י מתאימים לך באתר האינטרנט שלו ו/או בפרסומיו ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, מסחרי או פרטי, במישרין או בעקיפין, ללא קבלת הסכמת מתאימים לך מראש ובכתב.
 3. מתאימים לך נוקט באמצעי זהירות סבירים לשמירת סודיות המידע שמוסר לה המזמין. מתאימים לך ישתמש בפרטי הלקוחות רק לצרכיו הפנימיים ולצורך ביצוע העסקאות בהתאם לתקנון זה וע"פ כל דין.
 4. במקרה של גילוי מידע הנובע מתקלה שאינה בשליטת מתאימים לך ו/או בשל כוח עליון, מתאימים לך לא יהיה אחראי לכל נזק מסוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למזמין כתוצאה מכך, גם אם המידע יגיע לידי גורם עוין או כזה שיעשה במידע שימוש לרעה ו/או שלא בהרשאת המזמין.
 5. בכל מקרה של הפרעה ו/או שיבוש ו/או הפסקת פעילות אתר האינטרנט של מתאימים לך לא יהיה המזמין ו/או צד ג' כלשהו לכל פיצוי שהוא, כספי ו/או אחר בשל ההפרעה ו/או השיבוש ו/או הפסקת פעילות אתר האינטרנט.
 6. המזמין מאשר כי הובהר לו והוא מסכים שככל שמופיע באתר האינטרנט של מתאימים לך קישור לאתר אינטרנט חיצוני, אין מתאימים לך אחראי כלל לתקינות הקישור ו/או לפעילות האתר אליו מפנה הקישור, ואין בהימצאות הקישור באתר האינטרנט של מתאימים לך בכדי להוות הזמנה למזמין להשתמש בקישור ו/או התחייבות כלשהי מצד מתאימים לך כי האתר אליו מפנה הקישור הינו בטוח, איכותי או אמין, והמזמין מאשר כי ככל שיבחר לעבור לאתרים אחרים באמצעות קישורים כנ"ל הדבר הינו על דעתו האישית ובאחריותו הבלעדית בלבד, וכל נזק ו/או תקלה בגין המעבר באמצעות הקישור ו/או בשל שימוש המזמין באתר אחר יהיה באחריות המזמין בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי מתאימים לך בגין כל שיבוש ו/או נזק כתוצאה מכך.
 7. מובהר בזה למזמין כי באתר האינטרנט של מתאימים לך עשוי להיות שימוש בקבצי עוגיות (cookies) במיוחד עבור משתמשים רשומים ו/או מזמיני שירותים באתר ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים לשמירת תיעוד סטטיסטי אנונימי של המשתמשים באתר האינטרנט וניתוח תנועות המשתמשים באתר האינטרנט, הרגלי הגלישה באתר וניתוק קליקים בזמן השהייה באתר, המידע הנשמר הינו אנונימי לחלוטין ולא כולל את שם המשתמש באתר האינטרנט או כל פרט מזהה אחר שלו, והמזמין מסכים לכך, תוך שידוע למזמין כי בשל השימוש בעוגיות מתאימים לך אינו מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית.
 8. מובהר בזה למזמין כי מדיניות הפרטיות של מתאימים לך הינה כי המידע שנמסר למתאימים לך ע"י המזמין ו/או נאסף לגבי המזמין באתר האינטרנט של מתאימים לך כאמור בסעיף 33 לעיל, בין אם מדובר במידע אישי של המזמין שמסר המזמין למתאימים לך ביודעין בכל דרך שהיא ו/או מידע כללי שנאסף לגבי המזמין כאמור בסעיף 33 לעיל, יישמרו בידי מתאימים לך ובאחריותו. השימוש במידע ע"י מתאימים לך יהיה רק לפי מדיניות פרטיות זו ו/או לפי הוראות כל דין, ע"מ לאפשר למזמין שימוש בשירותי מתאימים לך, לשפר את השירות ללקוחות הניתן ע"י מתאימים לך, לשנות ו/או לבטל שירותים ו/או תכנים קיימים, לצורך רכישת שירותים באתר האינטרנט של מתאימים לך, לרבות פרסום מידע ותכנים, וע"מ להתאים את המודעות שיופיעו בפני המזמין בעת השימוש באתר האינטרנט של מתאימים לך לתחומי ההתעניינות של המשתמש באתר. מתאימים לך ישלח אל המזמין הודעות דוא"ל ו/או דוור ישיר אלקטרוני ו/או מידע שווקי בין אם של מתאימים לכם ובין אם של כל צד שלישי שהוא אך ורק אם המזמין ייתן לכך את הסכמתו המפורשת, והמזמין יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו לכך ולחדול מקבלתו. מתאימים לך לא יעביר את פרטי המזמין למפרסמים, אך יהיה רשאי להעביר לצדדי ג' מידע סטטיסטי אנונימי שאינו מכיל פרט מזהה כלשהו של המזמין, אולם יהיה רשאי להעביר לצד ג' את פרטי המזמין במקרה של מחלוקת משפטית בין המזמין למתאימים לך שתחייב חשיפת פרטי המזמין ו/או אם המזמין ביצע באתר האינטרנט פעולות שבניגוד לדין ו/או אם יתקבל צו מבית משפט מוסמך המורה למתאימים לך למסור את פרטי המזמין לצד ג'. ככל שמתאימים לך ימכור את אתר האינטרנט ו/או תעביר את פעילות האתר ו/או יתמזג ו/או ימזג את פעילות האתר עם צד ג' כלשהו, יהיה זה רק תוך הבטחת שמירת כל תנאי מדיניות הפרטיות כלפי המזמין ע"י צד ג' הנעבר. למזמין תהיה זכות לעיין במידע לגבי המזמין שבידי מתאימים לך בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, וככל שימצא המזמין כי המידע שבידי מתאימים לך אינו נכון ו/או שלם ו/או ברור ו/או מעודכן הוא רשאי לפנות למתאימים לך בבקשה בכתב לתיקון המידע הרשום ו/או למחיקתו שתישלח למתאימים לך בדוא"ל ו/או ב"צור קשר" באתר.

 

ויתור, התיישנות וסמכות שיפוטית

 1. מתאימים לך ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל נזק- ישיר, תוצאתי או עקיף – שנגרם למזמין ו/או לכל צד ג' כלשהו, כתוצאה משימוש באתר האינטרנט של מתאימים לך, ולא משנה עילת התביעה, ואחריות זו תחול על המזמין ועל חשבונו. מתאימים לך אף אינו אחראי לכך שמאל"ו תקבל את בקשת המזמין להתאמות בבחינה הפסיכומטרית לאחר השלמת השירות למזמין.
 2. רישומי מתאימים לך (לרבות רישומים במחשבי מתאימים לך) יהוו ראיה לכאורה בדבר נכונות הפעולות וההתקשרות בין המזמין למתאימים לך.
 3. המזמין מסכים בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד מתאימים לך תקוצר בהסכמה ל 12 חודשים מיום ביצוע העסקה על ידו, והצדדים מסכימים כי הסכמתם בסעיף זה תהווה הסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעותו בחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958. בחלוף 12 חודשים ממועד העסקה תתיישן כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה של המזמין כלפי מתאימים לך והמזמין יהיה מנוע מנקיטת כל הליך תביעה כלפי מתאימים לך ו/או העלאת טענותיו בפני כל ערכאה שהיא.
 4. על תקנון זה יחול אך ורק דין מדינת ישראל וחוקיה. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבימ"ש המוסמך בעיר תל אביב בלבד.
 5. למתאימים לך שמורה בכל עת הזכות לתקן תקנון זה ו/או לשנותו ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות ללא חובת מתן הודעה ו/או פרסום כלשהם. התקנון שהיה בתוקף ביום ביצוע ההזמנה ע"י המזמין יחול על הצדדים.
צ'ט ווצאפ עם מתאימים לך!
שלח דרך ווצאפ!