לוגו-מתאימים לך הקלות בפסיכומטרי

תקנון אתר

 

תקנון אתר "התאמות לפסיכומטרי"

כללי

 1. תקנון זה חל על עסקאות ישירות בין הלקוח (להלן: "המזמין") לבין "מתאימים לך" (יועד שלקוביץ ע.מ. מס' 203428354 מרח' המעין 26 גבעיים (להלן: "מתאימים לך") וגם על עסקאות בהן הזמין המזמין שירותים באתר האינטרנט של מתאימים לך. גלישת המזמין באתר האינטרנט ו/או ביצוע הזמנה באתר האינטרנט מהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה.
 2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש, הזמנת שירות ו/או רכישה שיעשו על ידי המזמין מול מתאימים לך, והתקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המזמין לבין מתאימים לך, לכל דבר ועניין.
 3. על המזמין לקרוא תקנון זה בטרם ביצוע העסקה ולאשר הסכמתו לתקנון. ביצוע עסקה בין המזמין למתאימים לך (בין אם באתר האינטרנט ובין אם ישירות, במפגש פרונטלי) מהווה הסכמת המזמין לתנאי תקנון זה והמזמין מתחייב בזאת לפעול לפי הוראות התקנון.
 4. הוראות התקנון עשויות להשתנות מעת לעת ע"פ שיקול דעת מתאימים לך ועל המזמין לקרוא את תנאי התקנון בטרם ביצוע כל עסקה עם מתאימים לך. מתאימים לך שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב.
 5. התקנון נכתב בלשון זכר אך הכוונה גם לנקבה, במשתמע.
 6. המזמין מצהיר ומתחייב כי:
  • הוא בן למעלה מ 18 שנים והוא כשיר משפטית לבצע עסקאות. (אני ממליץ להתעסק רק עם בגירים מעל גיל 18 – אם מדובר בקטין למטה מגיל 18 אתה חייב לקבל את הסכמת ההורים / אפוטרופסים של הקטין – אף פעם לא תדע אם אכן שני ההורים חתמו ואם הם גרושים זו בעיה עוד יותר גדולה, ובסוף אתה עלול לעמוד בפני תביעת ביטול בטענה שלא הייתה לקטין הרשאה להתקשר איתך בעסקה).
  • הוא מזמין את השירות עבור עצמו בלבד והוא אינו רשאי להזמין את השירות עבור צד ג' כלשהו.
  • הוא בעל תעודת זהות ישראלית תקפה. בכל מקרה אחר על המזמין ליידע את מתאימים לך ולקבל הסכמתו מראש ובכתב לביצוע הזמנה באינטרנט ו/או הזמנת שירות ישירה.
  • המזמין מצהיר כי הוא עומד באחת או יותר מדרישות הסף להגשת בקשה למאל"ו לתנאים מותאמים:
   • הוא בעל לקות למידה ראשונית וחמורה ובידיו:
    • אבחון עדכני בשפת האם של המזמין שערך איש מקצוע המוסמך לאבחן לקויות למידה אצל מבוגרים שנערך למזמין נערך לאחר גיל 18 ולחילופין האבחון נערך למזמין לאחר גיל 16 ובמהלך 5 השנים האחרונות.
    • שאלון למאבחן (אלא אם האבחון מכיל את הדרישות בשאלון מאל"ו למאבחן).
    • מידע על תפקוד המזמין בביה"ס היסודי (אבחונים שנערכו בבה"ס היסודי, תעודות בי"ס יסודי, חטיבה ותיכון, מכתבים ממורים, סיכומי פגישות הורים מורים וצוות מטפל, סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכד'), תיעוד של הוראה מתקנת, חוות דעת מורים ואנשי מקצוע.
   • הוא בעל הפרעת קשב וריכוז ראשונית וחמורה, אשר הופיעה לפני גיל 12 ומשבשת את התפקוד במידה ניכרת בכמה תחומי חיים, כגון לימודים, עבודה, חיי חברה, תעסוקה ויחסים בין-אישיים ובידיו:
    • הערכה עדכנית ומפורטת של תחום הקשב והריכוז שנעשתה במהלך שלוש השנים האחרונות ע"י איש מקצוע המוסמך לאבחן הפרעות קשב וריכוז.
    • אבחונים קודמים על תפקוד המזמין בביה"ס היסודי (אבחונים שנערכו בבה"ס היסודי, תעודות בי"ס יסודי, חטיבה ותיכון, מכתבים ממורים, סיכומי פגישות הורים מורים וצוות מטפל, סיכומי טיפולים התפתחותיים (ריפוי בעיסוק, טיפול שפה וכד'), תיעוד של הוראה מתקנת, חוות דעת מורים ואנשי מקצוע.
   • הוא בעל מגבלה גופנית שאובחנה ע"י רופא מומחה או איש מקצוע המוסמך לטפל בה (ולא רופא כללי או רופא משפחה!), בידיו חוות דעת רפואית מפורטת ועדכנית שנערכה לא יותר משנה לפני תאריך הבחינה לגביה המזמין מבקש התאמות, ובידיו אחד או יותר מהמסמכים הבאים:
    • שאלון לרופא בגין מגבלה רפואית או מגבלה כללית כולל נכויות גופניות, מחלות וכד'.
    • שאלון לרופא עיניים בגין לקות ראיה.
    • שאלון לרופא אף אוזן גרון בגין לקות שמיעה.
    • מסמך ועליו פרטי הרופא (שם, טלפון, שעות קבלה) בחתימת הרופא ובו תשובות לשאלות שבשאלון.
   • הוא בעל מגבלה נפשית שאובחנה ע"י פסיכיאטר או איש מקצוע המומחה בטיפול בה, ובידיו:
    • חוות דעת פסיכיאטרית עדכנית ומפורטת שנערכה לא יותר משנה לפני תאריך הבחינה לגביה המזמין מבקש התאמות.
    • דו"ח מפורט של מטפל או מלווה בתחום בריאות הנפש (פסיכולוג או עובד סוציאלי).
    • שאלון לרופא בנוגע לבעיה נפשית (רצוי שימולא ע"י פסיכיאטר).
    • שאלון למורה בגין מגבלה נפשית שמילא מורה של המזמין.
   • הוא בעל כרטיס האשראי ו/או אמצעי התשלום בו מבוצעת העסקה.

 

השירות

 1. המזמין מזמין ממתאימים לך שירות ייעוץ התאמות לבחינה הפסיכומטרית במסגרתו יסייע מתאימים לך למזמין להכין תיק הגשה לצורך הגשת בקשה ע"י המזמין למרכז הארצי לבחינות ולהערכה (להלן: מאל"ו") לקבלת התאמות בבחינה הפסיכומטרית, וכי השירות אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ רפואי ו/או כל שירות ו/או ייעוץ אחר זולת האמור בפורש בתקנון זה.
 2. המזמין רשאי לרכוש ממתאימים לך כל מוצר ו/או שירות המפורסמים ע"י מתאימים לך, במחירים המפורסמים על ידו לגבי כל מוצר או שירות או בהצעת מחיר נפרדת. המחירים כוללים מע"מ. התמונות באתר האינטרנט של מתאימים לך הינן להמחשה בלבד. מה שמחייב הינו מפרט השירות הניתן ולא התמונה. המזמין מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי באחריותו לבדוק את התאמת השירות שהזמין לצרכיו.
 3. המזמין מצהיר ומאשר כי ידוע לו והוא מסכים כי השירות הניתן לו ע"י מתאימים לך הינו שירות ייעוץ בלבד ואינו שירות משפטי ו/או מקצועי, וכי השירות שיספק מתאימים לך למזמין מתמצה בלווי המזמין ובסיוע למזמין להכין תיק להגשת בקשה לקבלת התאמות בבחינה הפסיכומטרית, כאשר את הבקשה למתן התאמות יגיש המזמין ישירות למאל"ו (להלן: "השירות").
 4. כן מצהיר המזמין כי ידוע לו והוא מסכים כי למתאימים לך אין ולא תהיה כל אחריות לקבלת הבקשה ו/או לקבלת התאמות למזמין בבחינה הפסיכומטרית שכן ההחלטה על מתן התאמות מסורה למאל"ו בלבד ולמתאימים לך אין כל קשר ו/או אחריות להחלטת מאל"ו אם להעניק למזמין התאמות בבחינה הפסיכומטרית, וכן מצהיר המזמין כי ידוע לו והוא מסכים כי מתן השירות והצלחת בקשת המזמין כרוך ומחייב שיתוף פעולה מצד המזמין ובמסמכים שימציא המזמין.
 5. המזמין מצהיר כי בידיו כל הנדרש לצורך הגשת בקשה לתנאים מותאמים למאל"ו כמפורט בסעיף 6.4 לעיל, וימציא את האישורים הנדרשים הרלוונטיים למזמין כאמור בסעיף 6.4 לעיל ככל שיידרש לכך ע"י מתאימים לך במסגרת מתן השירות. ככל שאין בידי המזמין האישורים הנדרשים ע"פ סעיף 6.4 לעיל, המזמין מסכים ומתחייב לערוך בעצמו ועל חשבונו אבחון המוכר בישראל ו/או להמציא כל מסמך ו/או אישור אחר שיידרש לצורך הגשת בקשה למאל"ו להתאמות לבחינות עבור המזמין ככל שיתבקש ע"י מתאימים לך. המזמין מאשר כי באחריותו לאתר איש מקצוע המוסמך לביצוע האבחון הרלוונטי למזמין ולדאוג להכנת האבחון, וכן באחריותו לשלם ישירות לאיש המקצוע המוסמך עבור הכנת האבחון, ואין למתאימים לך כל קשר לאבחון שימציא המזמין זולת השימוש באבחון במסגרת השירות.
 6. המזמין מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי עליו להמציא למתאימים לך את כל המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה להתאמות למאל"ו בהתאם לתקנון זה לא יאוחר מ 70 ימי עסקים לפני מועד הבחינה בה מעוניין המזמין להיבחן, שאם לא כן לא ניתן יהיה לספק לו את השירות לצורך הגשת הבקשה למאל"ו למועד הבחינה הפסיכומטרית בה מעוניין המזמין להיבחן.
 7. המזמין מצהיר כי ידוע לו והוא מסכים כי במידה ובשל אי המצאת מסמכים על ידו למתאימים לך במועד האמור בסעיף 12 לעיל ובשל כך הבקשה לא הוגשה וחלף מועד הרישום לבחינה במאל"ו (שהינו חודשיים לפני מועד הבחינה הפסיכומטרית בה מעוניין המזמין להיבחן), מסכים המזמין כי הבקשה לא תוכל להיות מוגשת למועד בו היה מעוניין להיבחן אלא תוגש לקראת מועד הבחינה הבא במאל"ו, ולא תהיה למזמין כלפי מתאימים לך כל טענה בשל כך. ככל שיידרש המזמין לשלם למאל"ו דמי ביטול ו/או דמי דחיית מועד כלשהם, יחולו תשלומים אלו על המזמין בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מתאימים לך בשל תשלומים אלו למאל"ו ומוסכם כי מתאימים לך אינם אחראיים ו/או קשורים לכל תשלום ו/או אגרה שיידרש המזמין לשלם למאל"ו הן לצורך הרישום לבחינה ו/או אגרת הגשת הבקשה להתאמות וכן כל אגרה ו/או תשלום נוסף שיידרש המזמין לשלם למאל"ו.
 8. היה ובקשתו הראשונה (בלבד) של המזמין למאל"ו תידחה, מכל סיבה שהיא, והמזמין יהיה זכאי להגיש ערעור על החלטת מאל"ו, יהיה המזמין זכאי לקבל ממתאימים לך שירות נוסף של מעבר חוזר על התיק ובדיקה חוזרת על המכתב האישי מטעם המזמין, וזאת ללא תשלום נוסף, אולם עצם הגשת הערעור במועד ו/או כל תשלום ו/או אגרה שיידרשו ע"י מאל"ו לצורך הגשת הערעור, הינו באחריות המזמין בלבד וישולמו על ידו.

 

העסקה

 1. תמורת השירות כהגדרתו לעיל ישלם המזמין למתאימים לך סך של עד- 1,750 ₪ (כולל מע"מ). התשלום ישולם מראש, לפני תחילת מתן השירות. מועד העסקה יחשב כיום בו בפועל התקבל אצל מתאימים לך התשלום ששילם המזמין.
 2. עסקה באינטרנט תבוצע בכרטיס אשראי בלבד, ותנאי מוקדם לתוקף הזמנת המזמין ברכישה באינטרנט הינה אישור כרטיס האשראי לעסקה. בעסקה ישירה פרונטלית, תנאי מוקדם לתוקף הזמנת המזמין הינה תשלום במזומן, בהעברה בנקאית, בהמחאה ו/או באשראי, בהתאם להסכמת מתאימים לך וע"פ שיקול דעתו המוחלט.
 3. בעסקה באינטרנט, רק לאחר שהמזמין סיפק למתאימים לך את כל הפרטים הנדרשים (שם מלא, מספר תעודת זהות, כתובת, פרטי כרטיס אשראי) ורק לאחר שמתאימים לך חייב את כרטיס האשראי ורק לאחר אישור העסקה ע"י חברת האשראי יחשב המזמין כזכאי לקבל ממתאימים לך את השירות ורק אז יתחיל מתאימים לך לספק את השירות למזמין. בעסקה ישירה פרונטלית יחשב המזמין כזכאי לקבל ממתאימים לך את השירות לאחר שהמזמין שילם עבור המוצר במזומן, בהמחאה, בכרטיס אשראי ו/או בהעברה בנקאית, הכל בהתאם לסיכום בין הצדדים ולהסכמת מתאימים לך.
 4. הפרטים שמסר המזמין למתאימים לך (באופן ישיר או באמצעות דוא"ל או באמצעות אתר האינטרנט) וכן רישום העסקה במחשבי מתאימים לך יהוו ראיה חלוטה לנכונות העסקה ופרטי המזמין. המזמין מתחייב למסור למתאימים לך אך ורק פרטים נכונים ומדויקים, ומתאימים לך אינו אחראי לכל תקלה ו/או עיכוב ו/או נזק שנגרמו כתוצאה ממסירת פרטים שגויים ו/או שאינם נכונים ע"י המזמין.
 5. במידה ועסקה ששולמה באשראי לא אושרה ע"י חברת האשראי, או העברה כספית לה התחייב המזמין לא בוצעה ו/או המחאה שנתן המזמין חזרה ללא כיסוי או מכל סיבה אחרת, יודיע מתאימים לך על כך למזמין והעסקה תחשב כמבוטלת בתוך 3 ימים מההודעה, אלא אם המזמין המציא למתאימים לך תשלום במזומן או פרטי אשראי אחרים, וחוזר חלילה.

 

ביטול עסקה

 1. כל בקשה מצד המזמין לביטול עסקה מחייבת הצגת חשבונית מס המעידה על רכישת השירות.
 2. על העסקה בין המזמין לבין מתאימים לך חלות הוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "החוק") וכן הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א – 2010 (להלן: "התקנות").
 3. מדיניות מתאימים לך לביטול עסקה והחזרת התשלום:
  • כשהעסקה בוצעה באינטרנט או טלפונית המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם לחוק, ולמען ההדגשה יובהר כי על המזמין להודיע בכתב על ביטול העסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה, ויזוכה במלוא סכום העסקה בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, בתוספת כל סכום ששילם מתאימים לך כדמי סליקה לחברת האשראי.
  • כשהעסקה בוצעה באופן פרונטלי – המזמין זכאי לבטל את העסקה בתוך 3 ימים מיום העסקה, ויזוכה במלוא סכום ההזמנה בניכוי דמי ביטול בסך 5% ממחיר המוצא או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, בתוספת כל סכום ששילם מתאימים לך כדמי סליקה לחברת האשראי.
 4. בכל מקרה של ביטול עסקה וזיכוי המזמין, יבוצע הזיכוי בדרך בה שילם המזמין (קרי – מזמין ששילם בכרטיס אשראי יקבל זיכוי בכרטיס האשראי, מזמין ששילם במזומן יזוכה בצ'ק מזומן שישלח למזמין לכתובת שסיפק המזמין בעת ביצוע העסקה).
 5. הפסקת השירות עקב חוסר שיתוף פעולה מצד המזמין
  • המזמין מסכים ומאשר כי לצורך מתן השירות יהיה עליו להמציא למתאימים לך מסמכים שונים לצורך הכנת הבקשה למאל"ו, והמזמין מתחייב להמציא כל מסמך שיידרש ע"י מתאימים לך לצורך מתן השירות בתוך 7 ימים מדרישתו של מתאימים לך להמצאת המסמך.
  • היה ובמשך 30 יום ומעלה לא ימציא המזמין את המסמכים שנדרש להמציא למתאימים לך ו/או לא ניתן יהיה להמשיך במתן השירות למזמין עקב חוסר שיתוף פעולה מצד המזמין שאינו מאפשר השלמת הבקשה למאל"ו להתאמות לבחינה הפסיכומטרית, ובכפוף לכך שנשלחו למזמין 3 תזכורות במהלך 30 הימים הנ"ל, יופסק השירות למזמין ביום ה 30 ומתאימים לך לא יידרש לפנות עוד למזמין לצורך המשך ביצוע השירות מבלי שהכספים ששילם המזמין יוחזרו. במהלך 90 הימים שלאחר הפסקת השירות בנסיבות סעיף זה יהיה המזמין זכאי לשוב לתהליך ולהמציא למתאימים לך את המסמכים שהתבקש, ומתן השירות יימשך. היה והשירות הופסק פעמיים עקב חוסר שיתוף פעולה מצד המזמין כאמור לעיל, יופסק השירות באופן מוחלט מבלי שהכספים ששילם המזמין יוחזרו ולמזמין לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי מתאימים לך בגין הפסקת השירות בנסיבות אלו ו/או אי השבת הכספים ששילם המזמין שכן הפסקת השירות הינה בגין מחדליו של המזמין והפרת הסכם זה מצידו המתבטאת בחוסר שיתוף פעולה מצידו להצלחת מתן השירות.
 6. ביטול עסקה ע"י מתאימים לך: מתאימים לך זכאי לבטל כל עסקה עם מזמין במקרים הבאים, ללא כל קנס ו/או סנקציה כלפי מתאימים לך, זולת השבת מלוא התשלום ששולם למזמין, ככל ששולם:
  • התברר למתאימים לך כי לא ניתן להשלים את מתן השירות בגין טעות ו/או בגין דרישה רגולטורית ו/או כספית ממאל"ו ו/או רשות ממשלתית ו/או צורך בקבלת אישורים מיוחדים.
  • במקרה של מניעה או עיכוב מחמת כוח עליון (מלחמה, פגעי טבע, שטפון, שביתה או השבתה, תקלה בסליקת כרטיס אשראי, מחלת הקורונה ו/או בידוד קורונה ו/או השבתה ו/או סגר בגין נגיף הקורונה וכל סיבה אחרת שאינה עקב מעשה או מחדל של מתאימים לך).
  • במקרה בו עלה חשש אצל מתאימים לך כי המזמין מבקש התאמות עבור צד ג' שאינו המזמין או לצורך מתן שירות דומה ע"י המזמין או למטרות תחרות במתאימים לך או לצורך מתן שירות לגורמים פליליים או תוך הפרת החוק והדין.
  • במקרה בו מתאימים לך מצוי בעומס עבודה ואינו יכול לספק את השירות.
  • במקרה בו קיים חשש אצל מתאימים לך שהתמורה בגין השירות לא תתקבל.

 

אספקת השירות למזמין

 1. לאחר שהמזמין ימציא למתאימים לך את כל המסמכים שהתבקש, לרבות אבחון, יספק מתאימים לך את השירות ויסייע למזמין לארגן את בקשתו לצורך הגשתה למאל"ו ע"י המזמין.

 

קניין רוחני, אבטחת מידע ומדיניות פרטיות

 1. אתר האינטרנט של מתאימים לך וכן כל פרסומיו, לרבות כל טקסט, עיצוב גרפי, שרטוט, תמונה, איור, צילום, קטעי וידאו ו/או סרטונים וכיוצ"ב וכל חומר אחר המופיע באתר האינטרנט הם קניינו הרוחני הבלעדי של מתאימים לך ו/או של צד ג' שמתאימים לך זכאי להשתמש בקניינו הרוחני, והם מוגנים ע"י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות  בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ולמזמין ו/או לכל צד ג' שהוא אין רשות לעשות בהם שימוש כלשהו, מסחרי ו/או פרטי, ללא הסכמת מתאימים לך מראש ובכתב.
 2. אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם, לשנות או למכור כל חלק מהמפורסם ע"י מתאימים לך באתר האינטרנט שלו ו/או בפרסומיו ו/או לעשות בהם שימוש כלשהו, מסחרי או פרטי, במישרין או בעקיפין, ללא קבלת הסכמת מתאימים לך מראש ובכתב.
 3. מתאימים לך נוקט באמצעי זהירות סבירים לשמירת סודיות המידע שמוסר לה המזמין. מתאימים לך ישתמש בפרטי הלקוחות רק לצרכיו הפנימיים ולצורך ביצוע העסקאות בהתאם לתקנון זה וע"פ כל דין.
 4. במקרה של גילוי מידע הנובע מתקלה שאינה בשליטת מתאימים לך ו/או בשל כוח עליון, מתאימים לך לא יהיה אחראי לכל נזק מסוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם למזמין כתוצאה מכך, גם אם המידע יגיע לידי גורם עוין או כזה שיעשה במידע שימוש לרעה ו/או שלא בהרשאת המזמין.
 5. בכל מקרה של הפרעה ו/או שיבוש ו/או הפסקת פעילות אתר האינטרנט של מתאימים לך לא יהיה המזמין ו/או צד ג' כלשהו לכל פיצוי שהוא, כספי ו/או אחר בשל ההפרעה ו/או השיבוש ו/או הפסקת פעילות אתר האינטרנט.
 6. המזמין מאשר כי הובהר לו והוא מסכים שככל שמופיע באתר האינטרנט של מתאימים לך קישור לאתר אינטרנט חיצוני, אין מתאימים לך אחראי כלל לתקינות הקישור ו/או לפעילות האתר אליו מפנה הקישור, ואין בהימצאות הקישור באתר האינטרנט של מתאימים לך בכדי להוות הזמנה למזמין להשתמש בקישור ו/או התחייבות כלשהי מצד מתאימים לך כי האתר אליו מפנה הקישור הינו בטוח, איכותי או אמין, והמזמין מאשר כי ככל שיבחר לעבור לאתרים אחרים באמצעות קישורים כנ"ל הדבר הינו על דעתו האישית ובאחריותו הבלעדית בלבד, וכל נזק ו/או תקלה בגין המעבר באמצעות הקישור ו/או בשל שימוש המזמין באתר אחר יהיה באחריות המזמין בלבד ולא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה כלפי מתאימים לך בגין כל שיבוש ו/או נזק כתוצאה מכך.
 7. מובהר בזה למזמין כי באתר האינטרנט של מתאימים לך עשוי להיות שימוש בקבצי עוגיות (cookies) במיוחד עבור משתמשים רשומים ו/או מזמיני שירותים באתר ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים לשמירת תיעוד סטטיסטי אנונימי של המשתמשים באתר האינטרנט וניתוח תנועות המשתמשים באתר האינטרנט, הרגלי הגלישה באתר וניתוק קליקים בזמן השהייה באתר, המידע הנשמר הינו אנונימי לחלוטין ולא כולל את שם המשתמש באתר האינטרנט או כל פרט מזהה אחר שלו, והמזמין מסכים לכך, תוך שידוע למזמין כי בשל השימוש בעוגיות מתאימים לך אינו מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית.
 8. מובהר בזה למזמין כי מדיניות הפרטיות של מתאימים לך הינה כי המידע שנמסר למתאימים לך ע"י המזמין ו/או נאסף לגבי המזמין באתר האינטרנט של מתאימים לך כאמור בסעיף 33 לעיל, בין אם מדובר במידע אישי של המזמין שמסר המזמין למתאימים לך ביודעין בכל דרך שהיא ו/או מידע כללי שנאסף לגבי המזמין כאמור בסעיף 33 לעיל, יישמרו בידי מתאימים לך ובאחריותו. השימוש במידע ע"י מתאימים לך יהיה רק לפי מדיניות פרטיות זו ו/או לפי הוראות כל דין, ע"מ לאפשר למזמין שימוש בשירותי מתאימים לך, לשפר את השירות ללקוחות הניתן ע"י מתאימים לך, לשנות ו/או לבטל שירותים ו/או תכנים קיימים, לצורך רכישת שירותים באתר האינטרנט של מתאימים לך, לרבות פרסום מידע ותכנים, וע"מ להתאים את המודעות שיופיעו בפני המזמין בעת השימוש באתר האינטרנט של מתאימים לך לתחומי ההתעניינות של המשתמש באתר. מתאימים לך ישלח אל המזמין הודעות דוא"ל ו/או דוור ישיר אלקטרוני ו/או מידע שווקי בין אם של מתאימים לכם ובין אם של כל צד שלישי שהוא אך ורק אם המזמין ייתן לכך את הסכמתו המפורשת, והמזמין יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו לכך ולחדול מקבלתו. מתאימים לך לא יעביר את פרטי המזמין למפרסמים, אך יהיה רשאי להעביר לצדדי ג' מידע סטטיסטי אנונימי שאינו מכיל פרט מזהה כלשהו של המזמין, אולם יהיה רשאי להעביר לצד ג' את פרטי המזמין במקרה של מחלוקת משפטית בין המזמין למתאימים לך שתחייב חשיפת פרטי המזמין ו/או אם המזמין ביצע באתר האינטרנט פעולות שבניגוד לדין ו/או אם יתקבל צו מבית משפט מוסמך המורה למתאימים לך למסור את פרטי המזמין לצד ג'. ככל שמתאימים לך ימכור את אתר האינטרנט ו/או תעביר את פעילות האתר ו/או יתמזג ו/או ימזג את פעילות האתר עם צד ג' כלשהו, יהיה זה רק תוך הבטחת שמירת כל תנאי מדיניות הפרטיות כלפי המזמין ע"י צד ג' הנעבר. למזמין תהיה זכות לעיין במידע לגבי המזמין שבידי מתאימים לך בהתאם לחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981, וככל שימצא המזמין כי המידע שבידי מתאימים לך אינו נכון ו/או שלם ו/או ברור ו/או מעודכן הוא רשאי לפנות למתאימים לך בבקשה בכתב לתיקון המידע הרשום ו/או למחיקתו שתישלח למתאימים לך בדוא"ל ו/או ב"צור קשר" באתר.

 

ויתור, התיישנות וסמכות שיפוטית

 1. מתאימים לך ו/או מי מטעמו לא יהיה אחראי בשום מקרה לכל נזק- ישיר, תוצאתי או עקיף – שנגרם למזמין ו/או לכל צד ג' כלשהו, כתוצאה משימוש באתר האינטרנט של מתאימים לך, ולא משנה עילת התביעה, ואחריות זו תחול על המזמין ועל חשבונו. מתאימים לך אף אינו אחראי לכך שמאל"ו תקבל את בקשת המזמין להתאמות בבחינה הפסיכומטרית לאחר השלמת השירות למזמין.
 2. רישומי מתאימים לך (לרבות רישומים במחשבי מתאימים לך) יהוו ראיה לכאורה בדבר נכונות הפעולות וההתקשרות בין המזמין למתאימים לך.
 3. המזמין מסכים בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד מתאימים לך תקוצר בהסכמה ל 12 חודשים מיום ביצוע העסקה על ידו, והצדדים מסכימים כי הסכמתם בסעיף זה תהווה הסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעותו בחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958. בחלוף 12 חודשים ממועד העסקה תתיישן כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה של המזמין כלפי מתאימים לך והמזמין יהיה מנוע מנקיטת כל הליך תביעה כלפי מתאימים לך ו/או העלאת טענותיו בפני כל ערכאה שהיא.
 4. על תקנון זה יחול אך ורק דין מדינת ישראל וחוקיה. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבימ"ש המוסמך בעיר תל אביב בלבד.
 5. למתאימים לך שמורה בכל עת הזכות לתקן תקנון זה ו/או לשנותו ו/או לשנות את מדיניות הפרטיות ללא חובת מתן הודעה ו/או פרסום כלשהם. התקנון שהיה בתוקף ביום ביצוע ההזמנה ע"י המזמין יחול על הצדדים.

צ'ט ווצאפ עם מתאימים לך!
שלח דרך ווצאפ!